محصولات پوستی و بدن

پوست يک ارگان حياتی است که بدون آن هيچ موجودی قادر به ادامه حيات نيست.

ولنسی